Pagdating ng araw Uk top adult dating sites

Rated 4.48/5 based on 861 customer reviews

Sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga bukid sa maikling panahon, upang magtipun-tipon, upang sumamba sa ating Diyos, tinitiyak ko sa inyo ang inyong mga pananim ay higit na magiging maganda kaysa kung ibubuhos ninyong lahat ang inyong oras sa inyong mga bukid.

Maaari tayong magdilig at magtanim at gumawa, ngunit hindi natin dapat kalimutan na ang Diyos ang nagpapalago ng mga pananim; at sa pamamagitan ng pagpupulong nang sama-sama, ang ating kalusugan at espiritu ay higit na mapabubuti, magiging higit na maayos ang ating hitsura, at ang mga bagay sa daigdig na ito ay uunlad sa paligid natin, at malalaman natin kung paano higit na tatamasahin ang mga ito ( 167).

Kapag nagsasama-sama ang mga tao upang sumamba dapat nilang iwan ang mga alalahanin sa mundo, kung magkagayon ang kanilang isipan ay nasa tamang kalagayan upang magsamba sa Panginoon, upang tawagin siya sa pangalan ni Jesus, at upang makuha ang kanyang Banal na Espiritu, nang kanilang marinig at maunawaan ang mga bagay sa kawalang-hanggan, at malaman kung paano mauunawaan ang kalooban ng Diyos.

Ito ang oras na ang kanilang mga isipan ay dapat bukas, upang mamasdan ang mga dinakikitang bagay ng Diyos, na kanyang ipinahahayag sa pamamagitan ng kanyang Espiritu( 167).

Dahil dito ay tamang sabihin na “mga adventists ang humula noon ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ng 1844”.

Maaari rin nilang idagdag na, Kahit si Hesus mismo ay hindi alam ang takdang oras; samakatwid, ang inyong petsang Mayo 21 ay mali.At sapagkat si Hesus ay Makapangyarihang Diyos, walang pag-aalinlangan na alam Niya kung kailan ang katapusan ng mundo.Isang araw pagkaraan ng pagdating ng kampo ng tagabunsod sa Lambak ng Salt Lake, nagbigay ng maikling pananalita si Pangulong Brigham Young sa kanila ukol sa pangingilin sa araw ng Sabbath.O kayay mayroon pa bang mga impormasyon mula sa Bibliya na nagpapahintulot sa bayan ng Diyos upang mabatid ang petsa ng katapusan ng mundo?Una sa lahat, kailangan nating banggitin na si Hesu Kristo ay Diyos na Makapangyarihan.

Leave a Reply